Patrick Hofer Noser
Patrick Hofer-Noser Meyer Burger Technology AG Im Rah­men der am 2. No­vem­ber 2017 kom­mu­ni­zier­ten Op­ti­mie­rung ... Thun und des Pro­dukt­port­fo­li­os gab Meyer Bur­ger Tech­no­lo­gy AG (SIX Swiss