Patrick Hofer Noser
Meyer Burger veräussert Geschäftsbereich Solarsysteme an Patrick Hofer-Noser Meyer Burger Technology AG Im Rah­men der am 2. No­vem­ber 2017 kom­mu­ni­zier https://www.aktuellenews.ch/